EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 48/2017


Temat:

Zawarcie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z Komunikacją Miejską spółką z o.o. w Szczecinku

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. spółka zależna od Emitenta zawarła w imieniu Konsorcjum URSUS BUS (Dostawca), w skład którego wchodzą: URSUS BUS S.A. i URSUS S.A., umowę z Komunikacją Miejską spółką z o.o. w Szczecinku (Zamawiający) na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych miejskich niskopodłogowych autobusów elektrycznych oraz 10 sztuk identycznych stacjonarnych ładowarek akumulatorów trakcyjnych i jednej mobilnej ładowarki w ramach systemu ładowania akumulatorów trakcyjnych, przystosowanych do ładowania akumulatorów w oferowanych autobusach.

Zawarcie umowy jest skutkiem wybrania oferty Konsorcjum URSUS BUS w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Komunikację Miejską sp. z o.o. w Szczecinku.

Całkowita wartość brutto umowy podpisanej przez Konsorcjum wynosi 23 279 718,00 zł.

Umowa została zawarta zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Autobusy i ładowarki będące przedmiotem umowy zostaną dostarczone przez Dostawcę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Dostawcę jest gwarancja ubezpieczeniowa, udzielona na zlecenie Konsorcjum URSUS BUS, w wysokości 2% wartości umowy.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji zamówienia podanego w umowie – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość dostawy, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,01% od wartości brutto każdego autobusu dotkniętego wadą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jak również za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość dostawy.

Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość dostawy, a także za nieodebranie przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za całość dostawy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze.

Zgodnie z postanowieniami umowy, każda ze Stron może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej opisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.