EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 47/2017


Raport bieżący 47/2017 (22.11.2017)

Temat:

Zawarcie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z Miastem Zielona Góra (Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Zielonej Górze)

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. spółka zależna od Emitenta zawarła w imieniu Konsorcjum URSUS BUS (Wykonawca), w skład którego wchodzą: URSUS BUS S.A. i URSUS S.A., umowę z Miastem Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Zielonej Górze (Zamawiający) na dostawę 47 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów. Zawarcie umowy jest skutkiem wybrania oferty Konsorcjum URSUS BUS w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Miasto Zielona Góra (Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Zielonej Górze), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2017 z dnia 10 października 2017 r.

Całkowita wartość brutto umowy podpisanej przez Konsorcjum wynosi 96.482.700,60 zł brutto.

Umowa została zawarta zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Autobusy będące przedmiotem umowy będą dostarczane przez Wykonawcę w partiach w drugiej połowie 2018 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Wykonawcę są dwie gwarancje ubezpieczeniowe, udzielone na zlecenie Konsorcjum URSUS BUS na łączną kwotę równą 10% wartości umowy. Zabezpieczenia odpowiadają warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowie. Dodatkowo – Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dedykowaną wyłącznie dla realizacji Umowy. Podmiotami Ubezpieczonymi są Wykonawca (wszyscy konsorcjanci) oraz Zamawiający. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia do łącznej kwoty wynosi 15 000 000,00 PLN.

Umowa (§12) zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Wykonawca m.in. zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie w części od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % ceny należnej za zobowiązanie, od którego odstępuje Zamawiający. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie któregokolwiek z pojazdów lub stanowisk diagnostycznych, jak też za każdy dzień zwłoki w wykonania szkoleń objętych przedmiotem Umowy lub usunięcia wad/usterek.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie w całości od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % Ceny Łącznej oraz za odstąpienie w części od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent) ceny należnej za zobowiązanie, od którego odstępuje Wykonawca.

Zgodnie z postanowieniami umowy, każda ze Stron może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej opisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.