EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 46/2017


Raport bieżący 46/2017  (17.11.2017)

Temat: 

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o współpracy zawartej w dniu 24.11.2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2011, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 30 listopada 2018 r.

Do powyższej Umowy o współpracy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności Strony zawarły aneksy do poniższych umów, przedłużające okres ich obowiązywania do dnia 30 listopada 2018 r.:

- Umowy o kredyt obrotowy w wysokości 3.000.000 złotych,

- Umowy o kredyt obrotowy w wysokości 600.000 euro,

- Umowy o kredyt wielowalutowy w łącznej wysokości nieprzekraczającej 11.000.000 złotych.

W tym samym dniu, tj. 17 listopada br., Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny z dnia 20.04.2012 r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2012, z późniejszymi zmianami.

Na mocy postanowień powyższego aneksu okres obowiązywania umowy kredytowej w aktualnej wysokości 4.000.000 EUR został przedłużony do dnia 29 listopada 2019 r.

Pozostałe warunki wszystkich wyżej wymienionych umów z mBank S.A., w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie.