EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Prospekt Emisyjny Akcji Serii K

 

Prospekt emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji URSUS S.A. (wówczas POL-MOT WARFAMA S.A.) został w dniu 13 sierpnia 2007 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

 

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o URSUS S.A. (wówczas POL-MOT WARFAMA S.A.) i Ofercie publicznej akcji.

 

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Informacje zawarte w Prospekcie przeznaczone są wyłącznie dla (i) osób nie będących podmiotami amerykańskimi w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz (ii) dla osób które odwiedzają stronę internetową, na której jest opublikowany Prospekt, wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji USRUS S.A. (wówczas POL-MOT WARFAMA S.A.) objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

 

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.


 

Prospekt Emisyjny POL-MOT Warfama S.A. opublikowany 29.XI.2007 r.

Prospekt emisyjny i 9 aneksów Prospekt emisyjny i 9 aneksów
Aneks nr 10 do Prospektu Aneks nr 10 do Prospektu
Aneks nr 11 do Prospektu Aneks nr 11 do Prospektu
Aneks nr 12 do Prospektu Aneks nr 12 do Prospektu
Aneks nr 13 do Prospektu Aneks nr 13 do Prospektu
Aneks nr 14 do Prospektu Aneks nr 14 do Prospektu
Aneks nr 15 do Prospektu Aneks nr 15 do Prospektu