EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI URSUS S.A.

 

Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem oraz wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia. 

MATERIAŁY TE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIENIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

 

Zastrzeżenie prawne:

Prospekt emisyjny ("Prospekt") spółki Ursus S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Prospekt w wersji elektronicznej został opublikowany zgodnie z art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://ursus.com.pl.

Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych, a Prospekt nie może być traktowany jako zaproszenie, propozycja nabycia bądź oferta nabycia takich instrumentów.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Spółki, inwestor powinien uważnie zapoznać się z pełną treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym.

Jeżeli materiały na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tą stronę internetową.

 

Potwierdzenie zastrzeżenia :

W związku z powyższym, aby uzyskać dostęp do tych materiałów, prosimy o potwierdzenie poniższego:

Niniejszym potwierdzam że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych lub na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego jurysdykcja przewiduje, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem.

Niniejszym oświadczam i zapewniam że nie będę drukować, kopiować, przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać powyższych materiałów kiedykolwiek i do jakichkolwiek osób.

Oświadczam, że nie jestem rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933)  i nie reprezentuję, ani nie działam na rachunek takiej osoby.

Przeczytałem i zrozumiałem zamieszczone powyżej zastrzeżenie. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie materiałów.

Poprzez akceptację poniższego odnośnika potwierdzam zapoznanie się z powyższymi warunkami i wyrażam zgodę na zawarte powyżej ograniczenia.

 

AKCEPTUJĘ

 

NIE AKCEPTUJĘ